Keskitytään nuorten ja lasten oppimisen mahdollisuuksiin, ei yksin rakennuksiin Heinolassa

Suomi on tunnettu koulutuksen maana, jossa 2010-luvun aikana kuitenkin oppimistulokset heikkenivät ja koulutuksesta leikattiin. Nykyhallitus on kohdistanut voimavaroja koulutukseen ja osaamiseen. Uuden haasteen meille on tuonut koronakriisi, jolla on ollut suuret vaikutukset erityisesti lapsiin ja nuoriin. Nyt jos koskaan koulutus tarvitsee pitkäjänteistä kehittämistä ja resurssien määrätietoista vahvistamista laadukkaan opetuksen ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen varmistamiseksi. Myös Heinolassa.

Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta lapsistamme ja nuoristamme kasvaa hyvinvoivia, osaavia ja omiin kykyihinsä luottavia aikuisia. Heitä on tuettava entistä paremmin koko koulupolun aikana; aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja korkeakouluun saakka. Liian paljon on tällä hetkellä nuoria, joiden perustaidot eivät ole riittävät. Olen nähnyt tämän omassa työssäni.

Osaajista on pulaa. Jokaisella tulee olla mahdollisuus suorittaa pidennetty oppivelvollisuus kunnialla loppuun. Lasten ja nuorten perustaitoja tulee nostaa, peruskouluun on satsattava. Nyt entistä enemmän. Kun tässä onnistumme, niin taidot ja kyvyt siirtyä jatko-opintoihin, työllistymiseen on selkeästi paremmat. Hyvinvointitoimiala on kaupungin kannalta merkittävä ja tärkeä.

Heinolan kaupungin hallintosäännön mukaan hyvinvointitoimiala mm. edistää elinikäistä oppimista ja asukkaiden hyvinvointia. Varhaiskasvatus, opetus- ja koulutuspalvelut ovat yksi osa sen tehtävästä. Hyvinvointitoimialalla on kaupunkilaisten näkökulmasta monta muuta, tärkeää tehtävää.

Lasten ja nuorten kannalta on tärkeää turvata opetuksen laatu, riittävät resurssit, yhdenvertaisuus, oppimisen tuki ja oppimisvaikeuksien tunnistaminen. Tämä edellyttää voimavaroja, rahaa ja vahvaa osaamista kouluihin. Vaikka opiskelijamäärät laskevat, oppimisen tarpeet kasvavat, myös Heinolassa.

Itselleni tärkeintä ei ole se, mikä on koulurakennusten rakennusmateriaali. Luotan, että ammattilaiset, virkamiehet tuottavat meille luotettavasti riittävän, tutkittuun tietoon perustuvat laskelmat ja vertailutiedot päätöksentekoon valtuustossa. Rakennuksella ja oppimisympäristöllä on merkityksensä, mutta jätän sen selvittämisen asiantuntijoiden tehtäväksi. Edellytän vain riittävää tietoa, jotta voin tehdä oikeita päätöksiä. On tärkeää, mitä koulurakennusten sisällä tapahtuu, miten lapset ja nuoret saavat mahdollisuuksia, yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti oppia ja kehittyä, kasvaa.

Nyt ja tulevaisuudessa hyvä opetuksen laatu, osaavat opettajat ja toimiva oppilas- ja opiskelijahuolto läpi koulutusjärjestelmän edistävät tulevaisuutta. Ongelmien ehkäiseminen ja varhainen puuttuminen ovat tärkeimpiä, jo varhaiskasvatuksessa. Oppimisen tuki on vahvistettava kattamaan saumattomasti koko koulupolku ja siihen on löydyttävä voimavaroja.  Erilaiset oppimisvaikeudet koskettavat jopa 20 % väestöstä. Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen ja oikea-aikainen tuki läpi koulupolun on tärkeää perustaitojen oppimiseksi ja jatko-opintojen mahdollistamiseksi.

Hyvät ja turvalliset koulurakennukset ovat tärkeä osa lasten ja nuorten tulevaisuutta, itse haluan kuitenkin ensisijaisesti turvata opetuksen sisällön, laadun, oppimien mahdollisuudet, osaamistason ja perustaitojen nostamisen. Se on minusta hyvinvointitoimialan tehtävää. Oppiminen on kaikkien oikeus.

Pirjo Riikonen, opettaja, kasvatustieteen lisensiaatti

sd, kaupunginvaltuutettu, hyvinvointilautakunnan jäsen

Kommentit

Jätä kommentti